Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2

 

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:

1. Ông Nguyễn Công Chiến

Chủ tịch

2. Bà Trần Thị Ngà Huế

Thành viên

3. Ông Nguyễn Tiến Thiện

Thành viên

4. Ông Đoàn Đức Vinh

Thành viên

2. Ban điều hành nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:

1. Ông Nguyễn Công Chiến

Tổng giám đốc

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

Phó Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Văn Phận

Phó Tổng giám đốc

  4. Ông Nguyễn Thiện Đức

Phó Tổng giám đốc

5. Bà Nguyễn Khánh Chi

Kế toán trưởng

3. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:

1. Bà Đặng Lệ Thu

Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Trần Việt Thắng

Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Nguyễn Thanh Toàn

Thành viên Ban kiểm soát

 
 
Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn