Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:
1. Ông Nguyễn Công Chiến Chủ Tịch
2. Bà Trần Thị Ngà Huế Thành Viên
3. Ông Nguyễn Tiến Thiện Thành Viên
4. Ông Đoàn Đức Vinh Thành Viên
2. Ban điều hành nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:
1. Ông Nguyễn Trí Lý Tổng Giám Đốc
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông Nguyễn Thiện Đức Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà Nguyễn Khánh Chi Kế Toán Trưởng
3. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:
1. Bà Đặng Lệ Thu Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Việt Thắng Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Thanh Toàn Thành viên Ban kiểm soát

 
 
Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn