Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất - Bán niên 2018

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính riêng - Bán niên 2018

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính riêng - Quý II.2018

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý II.2018

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính riêng - Quý I.2018

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý I.2018

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Thông báo quyết toán cổ tức năm 2017

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2018

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 tài liệu tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn