Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng - Bán niên 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất - Bán niên 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính riêng - Quý II . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý II . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính riêng - Quý I . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý I . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo thường niên 2018

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2019

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 tài liệu tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2019 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2019 tại đây

7.       Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty trình HĐQT 2019 tại đây.

8.       Các tờ trình ĐHCĐ 2019 - 6 Tờ Trình tại đây

9.       Thông báo đề cử ứng cử HĐQT BKS 2019 tại đây.

10.      Quy chế bầu cử ĐHCĐ 2019 tại đây.

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính riêng - Quý IV . 2018

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn