Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý III . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất - Bán niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng - Bán niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng - Quý II . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý II . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Về việc đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam download

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý I . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng - Quý I . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây download

Báo cáo tài chính riêng - Quý IV . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý IV . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng - Quý III . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý III . 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng - Bán niên 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn