Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường 2016

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016 tài liệu tại đây

 

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây 

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.        Tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi tại đây

6.        Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV (ESOP) tại đây

7.        Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2015

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Thư mời ĐHCĐ thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về thư mời cho Đại Hội tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2013

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2013

Quý Cổ Đông vui lòng tải về thư mời và tài liệu cho Đại Hội tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2012

 Quý Cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên 2011

Nghị Quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Dược Liệu TW2 download tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn