Đại hội cổ đông

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2010

 Download biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 tại đây

Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2010

Download tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2010 tại đây

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2009

Download nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2009 tại đây

Biên bản Đại Hội Cổ Đông năm 2009

Download biên bản Đại Hội Cổ Đông năm 2009 tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn