Thông báo

Thanh toán bổ sung cổ tức lần 3 năm 2010

 Thông báo V/v thanh toán bổ sung cổ tức lần 3 năm 2010 download tại đây

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ đông

CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHBS) xin thông báo về việc cổ đông Trịnh Thị Kim Thu mất sổ chứng nhận cổ đông của CTCP Dược liệu TW2 xem tại đây

Thông báo thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010

Thông báo thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 download tại đây

Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 download tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 download

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn