Quan hệ cổ đông

Thông báo thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010

Thông báo thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 download tại đây

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2010

 Download biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 tại đây

Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2010

Download tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2010 tại đây

Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 download tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 download

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2009

Download nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2009 tại đây

Biên bản Đại Hội Cổ Đông năm 2009

Download biên bản Đại Hội Cổ Đông năm 2009 tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn