Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2013

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2013

Quý Cổ Đông vui lòng tải về thư mời và tài liệu cho Đại Hội tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2012

 Quý Cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn