Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2017

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 tài liệu tại đây

 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2017 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2017 tại đây

7.       Các tờ trình ĐHCĐ 2017 - 4 Tờ Trình tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu bao gồm :

1. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu tại đây

2. Thông báo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tại đây

3. Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi và người có liên quan tại đây

 

Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường 2016

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016 tài liệu tại đây

 

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây 

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.        Tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi tại đây

6.        Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV (ESOP) tại đây

7.        Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường tại đây

Báo cáo thường niên 2015

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2

 Quý cổ đông tải về tài liệu tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn