Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu: 

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại đây

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2017

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Công văn thông báo thay đổi Tổng giám đốc

Quý Cổ Đông vui lòng tải thông báo tại đây

Báo cáo thường niên 2016

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Nghị quyết HĐQT quyết toán cổ tức năm 2016

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2017

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 tài liệu tại đây

 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2017 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2017 tại đây

7.       Các tờ trình ĐHCĐ 2017 - 4 Tờ Trình tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn