Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Quý cổ đông vui lòng tải thông báo tại đây

Thông báo thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải thông báo tại đây

Thông báo bổ sung nhân sự Ban điều hành

Quý Cổ Đông vui lòng tải thông báo tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Thư mời ĐHCĐ thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về thư mời cho Đại Hội tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn