Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2015

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2

 Quý cổ đông tải về tài liệu tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Thông báo quyết toán cổ tức năm 2015

Quý Cổ Đông vui lòng tải thông báo tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Báo cáo thường niên 2014

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2015

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Quý cổ đông vui lòng tải thông báo tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn