Đại hội cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2021

 Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu download

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 download
Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 tài liệu download

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu download

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 download
Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 tài liệu download

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020

 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm:
1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 download
2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ 2020 download
3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền download
4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ download
5.       Quy chế bầu cử ĐHCĐ 2020 download.
6.       Thông báo đề cử ứng cử HĐQT BKS 2020 download.
7.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2020 download
8.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2020 download
9.       Các tờ trình ĐHCĐ 2020 - 6 Tờ Trình download
10.       Dự thảo nghị quyết DHCD 2020 download

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây download

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2019

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 tài liệu tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2019 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2019 tại đây

7.       Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty trình HĐQT 2019 tại đây.

8.       Các tờ trình ĐHCĐ 2019 - 6 Tờ Trình tại đây

9.       Thông báo đề cử ứng cử HĐQT BKS 2019 tại đây.

10.      Quy chế bầu cử ĐHCĐ 2019 tại đây.

Thông báo quyết toán cổ tức năm 2017

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn