Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2018

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 tài liệu tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2018 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2018 tại đây

7.       Các tờ trình ĐHCĐ 2018 - 6 Tờ Trình tại đây

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu: 

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại đây

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2017

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2017

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 tài liệu tại đây

 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2017 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2017 tại đây

7.       Các tờ trình ĐHCĐ 2017 - 4 Tờ Trình tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường 2016

 Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 tại đây

 Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016 tài liệu tại đây

 

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây 

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.        Tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi tại đây

6.        Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV (ESOP) tại đây

7.        Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2015

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn