Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về tại đây

Thư mời ĐHCĐ thường niên 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải về thư mời cho Đại Hội tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2013

Quý Cổ Đông vui lòng tải về biên bản và nghị quyết tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2013

Quý Cổ Đông vui lòng tải về thư mời và tài liệu cho Đại Hội tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2012

 Quý Cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên 2011

Nghị Quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Dược Liệu TW2 download tại đây

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2010

 Download biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 tại đây

Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2010

Download tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2010 tại đây

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2009

Download nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2009 tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn