Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 download
Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 tài liệu download

Báo cáo thường niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I . 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng quý I . 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu download

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng quý IV . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng quý III . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III . 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất - Bán niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng - Bán niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn