Quan hệ cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2021

 Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu download

Báo cáo soát xét báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - năm 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo soát xét báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - năm 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính riêng quý II 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II . 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 download
Quý cổ đông vui lòng tải về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 tài liệu download

Báo cáo thường niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I . 2021

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây download

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn