Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2020

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu download

Báo cáo thường niên 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây download

Báo cáo thường niên 2018

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Báo cáo thường niên 2017

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Báo cáo thường niên 2016

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Báo cáo thường niên 2015

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Báo cáo thường niên 2014

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Quý cổ đông vui lòng tải thông báo tại đây

Báo cáo thường niên 2013

Quý cổ đông vui lòng download tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn