Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2018 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2018 tại đây

7.       Các tờ trình ĐHCĐ 2018 - 6 Tờ Trình tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn