Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2019 tại đây

6.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2019 tại đây

7.       Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty trình HĐQT 2019 tại đây.

8.       Các tờ trình ĐHCĐ 2019 - 6 Tờ Trình tại đây

9.       Thông báo đề cử ứng cử HĐQT BKS 2019 tại đây.

10.      Quy chế bầu cử ĐHCĐ 2019 tại đây.

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn