Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020

 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm:
1.       Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 download
2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ 2020 download
3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền download
4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ download
5.       Quy chế bầu cử ĐHCĐ 2020 download.
6.       Thông báo đề cử ứng cử HĐQT BKS 2020 download.
7.       Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2020 download
8.       Báo cáo BKS trình ĐHCĐ 2020 download
9.       Các tờ trình ĐHCĐ 2020 - 6 Tờ Trình download
10.       Dự thảo nghị quyết DHCD 2020 download

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn