Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) gồm:
1. Ông Nguyễn Công Chiến Chủ Tịch
2. Ông Đoàn Đức Vinh Thành Viên
3. Ông Trần Thọ Thành Thành Viên
2. Ban điều hành gồm:
1. Ông Nguyễn Công Chiến Chủ tịch Ban điều hành
2. Ông Nguyễn Thanh Long Tổng Giám Đốc
3. Ông Nguyễn Thiện Đức Phó Tổng Giám Đốc
4. Ông Hoàng Mạnh Hải Phó Tổng Giám Đốc
5. Bà Nguyễn Khánh Chi Kế Toán Trưởng
3. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) gồm:
1. Ông Lê Hùng Vượng Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Thanh Toàn Thành viên Ban kiểm soát

 

 

 
 
 
Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn